Výrobní závod Rychnov nad Kněžnou

Vyrábíme dveřní kování, cylindrické vložky, elektrické zámky, klíče, průmyslové zámky a další bezpečnostní uzamykací prvky. Dodáváme také trezory, panikové hrazdy nebo hotelové kartové systémy nebo uzamykací dveřní systémy.

STRATEGIE SPOLEČNOSTI
ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.o.
Divize stavební
Vize

ASSA ABLOY Czech & Slovakia – Centre of excellence in cylinder locks and padlocks. Záměrem naší společnosti je být špičkovým evropským centrem na výrobu cylindrických vložek, visacích a elektromechanických zámků.

Vedení naší společnosti se hlásí k pravidlům stanoveným v rámci skupiny ASSA ABLOY (Etický kodex, Politika bezpečnosti práce, Politika udržitelného rozvoje). Výše uvedené dokumenty budeme spolu se Strategií společnosti prosazovat a ve spolupráci se všemi zaměstnanci naplňovat.

Strategie společnosti je založena na uplatňování principů Bezpečnost na prvním místěa výrobního systému 4K (Kvalita, Kompetence, Kaizen, Kultura):

Předmětem neustálého zlepšování musí být zejména:
1. Kvalita výrobků - soulad s požadavky zákazníka (příslušnou technickou dokumentací)
2. Plnění termínových požadavků zákazníků
3. Systém pro ochranu životního prostředí (snižování negativních dopadů činnosti společnosti)
4. Vytváření bezpečného pracovního prostředí (prevence úrazů a nemocí z povolání)

Pro podporu této Strategie se vedení společnosti zavazuje:
1. Zjišťovat potřeby a očekávání našich zákazníků a nabízet jim vhodná inovativní řešení
2. Podporovat prevenci neshodných výrobků, zranění a havárií
3. Jednat společensky odpovědně nejen v rámci města, ale i okolí a regionu
4. Zajišťovat personální a technické zdroje potřebné pro splnění cílů a fungování procesů
5. Zvyšovat prodej elektromechanických zámků a zkracovat dodací lhůty
6. Plnit závazné požadavky (vyžadovat plnění od zaměstnanců a dalších zainteresovaných stran)
7. Rozvíjet schopnosti dodavatelů, zohledňovat jejich přístup k ochraně životního prostředí
8. Vytvářet předpoklady pro zvyšování kvalifikace a motivační úrovně zaměstnanců
9. Zajistit všem zaměstnancům práci na bezpečném a vhodně vybaveném pracovišti

Od zaměstnanců vedení společnosti očekává:
1. Dodržování stanovených zásad a postupů
2. Zvyšování kvalifikace v souladu s požadavky příslušné pracovní funkce
3. Zapojení do týmové práce a procesu neustálého zlepšování
4. Důstojnou prezentaci před zákazníky a veřejností
5. Zachování mlčenlivosti a důvěrnosti ve věcech týkajících se zájmů společnosti a zákazníků